فرصت ثبت نام کارشناسی ارشد به اتمام رسید

هزینه ثبت نام کارشناسی ارشد


از متقاضیان محترم درخواست می شودجهت ثبت نام مبلغ 000/500ریال(غیر قابل استرداد) در وجه پردیس خودگردان
به شماره حساب 62/41075138 بانک ملت واریز نمایند.
تذکر مهم
داوطلبان دارای مدرک معادل حق شرکت در آزمون و ادامه تحصیل در پردیس را ندارند.
دانشجویانی که ترم آخر می باشند باید تا تاریخ 10/11/92 فارغ التحصیل شوند.

مدیریت پردیس خودگردان